Ondersteuning bij de overgang van Primair Onderwijs naar Voorgezet Onderwijs (PO – VO).

De Loodsboot zet in samenwerking met de drie scholen van 4TACT-speciaal onderwijs haar expertise in voor een goede overgang van het speciaal onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat die leerlingen uit de SO scholen die verwezen worden naar het reguliere VO ondersteuning kunnen krijgen in de vorm van een arrangement.
De ambulant begeleider biedt ondersteuning in de laatste periode van de eindgroep ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs en continueert deze begeleiding in leerjaar 1 van het VO of in een gedeelte daarvan.

Daarnaast biedt de Loodsboot voor leerlingen met een arrangement in het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs de mogelijkheid aan van een overgangsarrangement PO-VO. Voor deze leerlingen geldt dat in de eerste fase van het VO de begeleiding en ondersteuning gecontinueerd wordt door dezelfde begeleider als in het laatste jaar van het primair onderwijs. Dit heeft als doel de leerlingen bij wie het vermoeden is dat de overgang problemen zal opleveren, een zo’n goed mogelijke “landing” te geven in het voortgezet onderwijs.

Het overgangsarrangement PO-VO wordt momenteel ingezet in de VO samenwerkingsverbanden Den Haag en Delflanden. De komende jaren zal gekeken worden of deze werkwijze ook in de andere VO samenwerkingsverbanden in de regio ingezet kan worden.

In de regio Midden Holland is er momenteel een pilot overgang PO-VO in ontwikkeling in samenwerking met een van de jeugdzorgpartners. Het doel van deze pilot is o.a. met elkaar een praktische “kijkwijzer” ontwikkelen voor leerkrachten in de eindgroepen van het primair onderwijs. Deze kijkwijzer zal leerkrachten handvatten moeten bieden om leerlingen die moeite hebben met de overgang PO-VO vroegtijdig te signaleren om vervolgens gerichte ondersteuning te kunnen bieden vanuit zorg en/of onderwijs.