Een antwoord op nieuwe ondersteuningsvragen

De Strandwacht speelt in op de nieuwe ondersteuningsvragen die er zijn voor leerlingen met een gedragsproblematiek. Een van die ontwikkelingen is onze Onderwijs PIgroep.

De Strandwacht kent twee OnderwijsPIgroepen, t.w. Vuurtoren en Watertoren,
voor leerlingen met een complexe hulpvraag die nog niet in staat zijn om te functioneren in een reguliere SO-groep van twaalf leerlingen.

Er is vaak sprake van multi-problematiek. Dit kan te maken hebben met combinatie van gedrags-, leer-, auditieve en visuele problematiek. Bij deze leerlingen is veelal niet duidelijk wat de oorzaak is van het gedragsproblematiek en leerproblemen.

Zij hebben een zeer intensieve ondersteuningsbehoefte ten aanzien van de zelfstandigheid en de voorwaardelijke vaardigheden op gebied van leren en gedrag om in een groepssetting tot leren te komen. Daarnaast hebben deze leerlingen vaak een onvoldoende werkhouding en concentratie om een regulier lesprogramma te kunnen volgen. De sociale vaardigheden vragen zeer veel individuele begeleiding door een volwassene.

Op groepsniveau wordt er extra gewerkt aan de gedragregulerende vaardigheden, voorbereidende leervaardigheden, schrijfmotorische vaardigheden en de mondelinge taalvaardigheid. De mondelinge taalvaardigheid wordt door een logopedist verzorgd.
Aan de groepen is een speltherapeut verbonden.

Gezien de complexiteit van deze leerlingen, is er altijd een groepsleerkracht, samen
met twee onderwijsassistenten aanwezig in deze groepen waarin maximaal 8 leerlingen
geplaatst worden. Het kernteam (leerkracht, onderwijsassistenten, intern begeleider en orthopedagoog) is zeer intensief betrokken bij deze groepen.

De ergotherapeut is betrokken bij het merendeel van de leerlingen. Er wordt frequent overleg gevoerd met ouders over de voortgang. Daarnaast wordt er
een actieve en stimulerende rol van ouders verwacht.
Voor elke leerling is er een individueel onderwijsprogramma opgesteld.

In samenwerking met het SPPOH en Viertaal breidt De Strandwacht haar expertise uit m.b.t. leerlingen die naast gedragsproblematiek eveneens spraak-taalproblematiek (TOS) hebben.
In bijna alle groepen van De Strandwacht zijn er een aantal leerlingen die vanwege ernstige spraaktaalproblematiek (TOS) meer inzet vragen dan de ‘reguliere’ cluster 4 leerling.
De Strandwacht wil in samenwerking met Viertaal deze groep leerlingen een goede onderwijsplek kunnen bieden. De expertise komt naar de leerling toe in plaats van de leerling te verplaatsen naar een andere school. Een mooi voorbeeld van samenwerking waarbij ondersteuningsbehoefte van de leerling centraal staat.

Een gecombineerd aanbod voor jonge leerlingen met naast gedragsproblematiek eveneens spraak-taalproblematiek (TOS)
Op dit moment zijn we hierover in gesprek met Viertaal, SPPOH en andere belanghebbenden met als doel in het schooljaar 2018-2019 een onderwijsaanbod samen te stellen vanuit de expertise van De Strandwacht en Viertaal voor jonge leerlingen. In welke vorm en waar dat zal gebeuren is een van de vragen die de komende maanden beantwoord worden.