Deelname aan landelijke ontwikkelingen op het gebied van speciaal onderwijs en gedrag.

4TACT-speciaal onderwijs is actief betrokken bij het ‘Consortium Gedrag’, een samenwerking met de PI-scholen in Nederland, de daaraan verbonden Pedologische Instituten en LECSO (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs).

Binnen dit consortium neemt 4TACT-speciaal onderwijs deel aan de regiegroep “kennisdeling” die in opdracht van het Nationaal Regie-orgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een structuur ontwikkelt ten behoeve van kennisdeling op het gebied van onderwijs en gedrag.

Dit schooljaar is er gestart met een training voor ambassadeurs Kennisdeling. Dit zijn leerkrachten en gedragswetenschappers die vanuit het Speciaal Onderwijs kennisdeling bevorderen binnen de verschillende samenwerkingsverbanden in Nederland.

Deze ambassadeurs zullen op verschillende plaatsen in het land bijeenkomsten voor kennisdeling opzetten met als doel wetenschappelijk onderzoek, nieuw ontwikkelde kennis en expertise toegankelijk te maken voor het onderwijsveld.

Deze samenwerking en afstemming met diverse landelijke partners op het gebied van gedragsonderzoek, kennisdeling en expertisevergroting heeft als doel een bijdrage te leveren aan een verdere ontwikkeling en verdieping van de expertise rondom de complexe vraagstukken waar we in het speciaal onderwijs cluster 4 dagelijks mee te maken hebben.